secret ideal skin

SECRET IDEAL SKIN & CONTOUR

Kos­me­ty­cz­na nowość Secret Ide­al Skin & Con­tour przez­nac­zony jest dla osób, które przede wszys­tkim myślą sub­tel­nym i nat­u­ral­nym wyrów­na­niu kolory­tu skóry twarzy, szyi i dekoltu. Pozwala również na wykon­tur­owanie twarzy, oraz wprowadza w nią ide­al­ny ksz­tałt. Jest to propozy­c­ja dla wszys­t­kich, którzy cenią sobie kom­fort i nat­u­ral­ność. Każ­da z nas marzy by rano budz­ić się z ide­al­ną skórą twarzy. Pełną blasku, jed­no­litą i naw­ilżoną.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • Kiedy masz ten­denc­je do zacz­er­wie­nienia
 • Kiedy masz ten­denc­je do prze­bar­wień
 • Kiedy Two­ja skóra ma być napię­ta i naw­ilżona
 • Kiedy masz cie­nie pod ocza­mi
 • Kiedy chcesz ujed­no­li­cić odcień skóry
 • Kiedy masz drob­ne zmarszcz­ki, których chci­ałabyś się pozbyć
 • Jeśli chcesz wykon­tur­ować twarz
 • Mamy różne wari­anty kolorysty­czne

Opaten­towana for­muła, która jako jedy­na na Świecie zapew­nia bez­pieczeńst­wo i gwarancję kolory­tu przez cały rok bez ryzy­ka zmi­any koloru w wyniku promieni UV. Szuka­jąc ide­al­nego pig­men­tu wybral­iśmy ten, który bazu­je tylko na nat­u­ral­nych skład­nikach!

Czysty i nat­u­ral­ny pig­ment zapew­nia półprze­jrzyste krycie, a przy dwóch lub trzech zab­ie­gach krycie sta­je się pełniejsze a kon­tur­owanie o jakim zawsze marzyłaś. 

Zabieg trwa od 60 do 90 min. Zale­ca się wyko­nanie zabiegów w serii czterech w odstępie co dwa tygod­nie. Do najważniejszych zale­ceń po zabiegowych zal­icza­my:

 • Utrzy­mu­je­my naw­ilże­nie skóry
 • Unikamy bezpośred­nich promieni słonecznych do 2 tygod­ni po zabiegu

Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu:

 • Stany zapalne skóry
 • Wirus opryszcz­ki
 • Bliznowiec
 • Nowot­wory złośli­we skóry np. czer­ni­ak
 • Łuszczy­ca
 • Atopowe zapale­nie skóry
 • Trądzik pospoli­ty
 • Cukrzy­ca
 • Wiru­sowe zapale­nie wątro­by
 • Zaburzenia krzep­nię­cia krwi i stosowanie leków prze­ci­wza­krzepowych
 • Ciąża i karmie­nie pier­sią

KOSZT ZABIEGU

Secret Ide­al Skin & Con­tour

● Twarz 490 zł w serii czterech zabiegów koszt wynosi 1600 zł

● Twarz + szy­ja 590 zł w serii czterech zabiegów koszt wynosi 1600 zł

● Twarz + szy­ja + dekolt 690 zł w serii czterech zabiegów koszt wynosi 2000 zł