Clear Lift Pro

CLEAR LIFT PRO

SPOSÓB NA PIĘKNĄ I MŁODĄ SKÓRĘ

Laser Clear­Lift dzi­ała na skórę właś­ci­wą mechan­icznie, a nie jak więk­szość laserów ter­micznie, co skra­ca czas rekon­wales­cencji, nie narusza­jąc przy tym naskór­ka. Uszkadza­jąc skórę, tworzy kon­trolowane ogniska zapalne, które inicju­ją pro­ces goje­nia i rozpoczy­na­ją prze­bu­dowę skóry. Rozpoczy­na się pro­dukc­ja nowego kola­genu, a skóra sta­je się bardziej jędr­na i napięta. 

Wymi­enne, różniące się dłu­goś­cią końców­ki głow­icy Clear­Lift umożli­wia­ją dzi­ałanie lasera na różnej głębokoś­ci skóry. Dzię­ki temu, w trak­cie jed­nego zabiegu moż­na dzi­ałać na różnych poziomach skóry w zależnoś­ci od obszaru zabiegowego oraz indy­wid­u­al­nych potrzeb pacjenta.

 

ZALETY WYKONYWANEGO ZABIEGU:

Zabieg inten­sy­wny i skuteczny w przy­pad­ku trud­nych do usunię­cia niedoskon­ałoś­ci skóry

Bez­pieczny dla delikat­nych obszarów zabiegowych: twarz, szy­ja, dekolt

Dotar­cie do wszys­t­kich zmi­an pig­men­ta­cyjnych, także u osób o ciem­nej karnacji

Brak rekon­wales­cencji

Bezbolesny: nie wyma­ga znieczulenia

Bez­pieczny dla wszys­t­kich foto­typów skóry

Możli­wy do wyko­na­nia o każdej porze roku

 

WSKAZANIA:

Utra­ta jędrnoś­ci skóry

Drob­ne i głębok­ie zmarszczki

Bruzdy

Prze­bar­wienia, hiper­pig­men­tac­ja, melazma

Blizny

KOSZT ZABIEGU

Clear Lift Pro

Ceny doty­czą jed­nego zabiegu

W przy­pad­ku wykupi­enia kar­ne­tu na trzy zabie­gi 15% rabatu

● Cała twarz 700 zł

● Policz­ki 400 zł

● Czoło 250 zł

● Dekolt 500 zł

● Twarz/szyja 900 zł

● Twarz/szyja/dekolt 1200 zł

● Grz­bi­ety rąk 350 zł