Cosmelan

COSMELAN

Cos­me­lan jest niezwyk­le skuteczną metodą usuwa­nia plam bar­wnikowych o różnej eti­ologii, m.in. o typ­ie melas­ma. Zabieg ten reg­u­lu­je również wydzielanie łoju oraz sty­mu­lu­je odnowę kola­genu, co w efek­cie prowadzi do wyraźnego efek­tu odmłodzenia skóry. Mech­a­nizm dzi­ała­nia Cos­me­lanu jest opar­ty na wyko­rzysty­wa­niu sub­stancji hamu­ją­cych tyrozy­nazę, kluc­zowego enzy­mu w pro­ce­sie syn­tezy melaniny. Prze­bieg ter­apii preparatem Cos­me­lan dos­tosowywany jest przez przeprowadza­jącego ją lekarza do indy­wid­u­al­nych potrzeb każdego pac­jen­ta, a dłu­gość okre­su stosowa­nia zależy od foto­ty­pu skóry oraz stop­nia nasile­nia ist­nieją­cych przebarwień.

Prze­bieg zabiegu:

Pro­ce­du­ra zabiegu skła­da się z dwóch etapów. Pier­wszy przeprowadzany jest w gabinecie lekarskim i pole­ga na odtłuszcze­niu skóry i nałoże­niu mas­ki z preparatu Cos­me­lan 1, którą pac­jent zmy­wa następ­nie w domu, a także na zapoz­na­niu pac­jen­ta z zasada­mi dzi­ała­nia i kole­jny­mi eta­pa­mi pro­ce­dury. Po zabiegu ter­apię kon­tynu­u­je się w warunk­ach domowych, sto­su­jąc krem Cos­me­lan 2 przez okres min­i­mum trzech tygodni.
Dla osiąg­nię­cia pełnych rezul­tatów oraz zapo­bieg­nię­cia nawro­towi prze­bar­wień kurac­ja domowa nie może zostać prz­er­wana przed upły­wem cza­su zaplanowanym przez lekarza. W trak­cie trwa­nia ter­apii prze­ci­wwskazane jest jed­noczesne stosowanie innych środ­ków wybiela­ją­cych i złuszczających. 
Skuteczność prowad­zonego leczenia oce­ni­ana jest w trak­cie usta­lanych wiz­yt kontrolnych.

Osią­gane efekty:

Zabieg może by być wykony­wany o każdej porze roku, ale wyma­ga stosowa­nia kremów z fil­trem UV o wysokim wskaźniku pro­tekcji, min­i­mum SPF 30. Rezul­taty widoczne są już tydzień po rozpoczę­ciu kuracji. Kondy­c­ja skóry znacznie się popraw­ia, a efekt depig­men­tacji obser­wowany jest w zależnoś­ci od typu skóry — u osób o jas­nej kar­nacji (foto­typ I i II) między 8 a 21 dniem, zaś przy­pad­ku ciem­nej skóry (foto­typ IV i V ) między 8 a 10 dniem. W 99% przy­pad­ków stopień nasile­nia zabar­wienia plam ule­ga redukcji o 95%. Pełen efekt jest widoczny po ok. 30 dniach.

KOSZT ZABIEGU

Cos­me­lan

● Cos­me­lan (peel­ing na prze­bar­wienia) 1500 zł