Dye-VL

Dye-VL

LIKWIDACJA RUMIENIA REDUKCJA PRZEBARWIEŃ

Jeśli szukasz skutecznego sposobu na pozby­cie się prob­le­mu widocznych zmi­an naczyniowych, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Har­mo­ny Dye-VL, którego głow­ica emi­tu­je światło o dłu­goś­ci 500–600 nm  w skuteczny i bez­pieczny sposób lik­widu­je zmi­any nazwane teleang­iek­taz­ja­mi czy “pajączka­mi”. Zabieg trwa krótko, a dzię­ki sil­ne­mu chłodze­niu kon­tak­towe­mu jest kom­for­towy dla pacjenta.

Nad­mier­na ekspozy­c­ja na dzi­ałanie promieni słonecznych jest przy­czyną tzw. foto­staże­nia. Na twarzy, szyi, dekol­cie, ramionach oraz dło­ni­ach pow­sta­ją ciemne plam­ki, zwane prze­bar­wieni­a­mi. Har­mo­ny Dye-VL skutecznie lik­widu­je te zmi­any emi­tu­jąc światło, które dzi­ała ter­micznie na komór­ki zaw­ier­a­jące bar­wnik i niszczy je. Bezpośred­nio po zabiegu prze­bar­wie­nie ciem­nieje, by ulec stop­niowe­mu złuszcze­niu. Oczeki­wane rezul­taty osią­ga się po wyko­na­niu serii czterech do sześ­ciu powtórzeń w odstępie min. trzech tygod­ni. Zabie­gi nie są bolesne i nie wyma­ga­ją okre­su rekonwalescencji.

WSKAZANIA:

Zmi­any naczyniowe — rumie­nie, pającz­ki, trądzik różowaty

Zmi­any pig­men­ta­cyjne skóry

Rozległe zmi­any naczyniowe — naczy­ni­a­ki płask­ie, plamy typu port wine stain

KOSZT ZABIEGU

Dye-VL

● Nos 200 zł

● Bro­da 200 zł

● Szy­ja 300 zł

● Policz­ki 350 zł

● Czoło 250 zł

● Cała twarz 700 zł

● Dekolt 400 zł

● Oko­lice oczu 350 zł

● Oko­lice ust 250 zł

● Twarz + szy­ja 900 zł

● Twarz + szy­ja + dekolt 1100 zł

● Grz­bi­ety rąk 300 zł

● Ple­cy 1/3 350 zł

● Ple­cy 1/2 600 zł

● Całe ple­cy 900 zł

● Poje­dyncza zmi­ana 100 zł