Leczenie nadpotliwości

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI

Nad­potli­wość jest stanem charak­teryzu­ją­cym się niepraw­idłowym nasile­niem pro­ce­su poce­nia w sto­sunku do tego, jaki niezbęd­ny jest do reg­u­lacji tem­per­atu­ry ciała. Wyróż­nia się dwa główne rodza­je nad­miernej potli­woś­ci: uogól­nioną oraz ogranic­zoną do poszczegól­nych częś­ci ciała — rąk, stóp, dołów pachowych oraz pach­win, będą­cych rejon­a­mi o najwięk­szej akty­wnoś­ci poce­nia z uwa­gi na relaty­wnie dużą kon­cen­trację gruc­zołów potowych. Objawy pier­wot­nej nad­potli­woś­ci pojaw­ia­ją się zazwyczaj w okre­sie dojrze­wa­nia lub nieco wcześniej, a zaburze­nie to uznawane jest za cechę dziedz­ic­zoną gene­ty­cznie. Pier­wot­ną nad­potli­wość należy odróż­ni­ać od nad­potli­woś­ci wtórnej, której symp­to­my mogą pojaw­iać się w każdym momen­cie życia i wiążą się z wys­tępowaniem takich zaburzeń jak choro­by tar­czy­cy, przysad­ki, cukrzy­ca, nowot­wory, dna moczanowa, menopauza, czy stosowanie niek­tórych leków. Oce­nia się, że nawet 1% pop­u­lacji cier­pi na jed­ną z odmi­an nad­miernej potli­woś­ci. Nad­pro­dukc­ja potu w takich rejonach jak dłonie, stopy, klat­ka pier­siowa lub pachy może utrud­ni­ać wykony­wanie zwykłych, codzi­en­nych czyn­noś­ci i może być przy­czyną kłopotli­wych sytu­acji w życiu zawodowym lub towarzyskim. Dodatkowy dyskom­fort wiąże się z częs­to towarzyszą­cym nad­potli­woś­ci nieprzy­jem­nym zapachem, pow­sta­ją­cym w wyniku rozkładu potu przez bak­terie. Dlat­ego też skutecz­na ter­apia tego zaburzenia jest niezwyk­le ważnym ele­mentem prak­ty­ki der­ma­to­log­icznej i medy­cyny estetycznej.

Lecze­nie nad­potli­woś­ci:

Nad­mier­na potli­wość jest jed­nym ze wskazań do ter­apii oczyszc­zoną toksyną bot­u­li­nową typu A, sze­roko stosowaną w der­ma­tologii este­ty­cznej. Obec­nie jest to najskuteczniejsza meto­da leczenia nad­potli­woś­ci dłoni, stóp, i pach. Efek­ty dzi­ała­nia toksyny pojaw­ia­ją się po kilku dni­ach i utrzy­mu­ją przez kil­ka miesię­cy. W indy­wid­u­al­nych przy­pad­kach do roku i dłużej. Aktu­al­nie zare­je­strowanym do tego typu ter­apii preparatem jest Botox® firmy Aller­gan oraz Dys­port® firmy Beau­four Ipsen International.
Zabieg pole­ga na wstrzyki­wa­niu, przy uży­ciu bard­zo cienkiej igły, niewielkiej obję­toś­ci (0.1–0.2 ml) rozt­woru toksyny w kilka­naś­cie odd­alonych od siebie o około 1 cm miejsc, pokry­wa­jąc równomiernie okolicę obu pach, rąk czy stóp. Niekiedy korzys­ta się z bar­wni­ka, który umożli­wia ziden­ty­fikowanie obszarów skóry, w których wydzielanie potu jest najwięk­sze i które powin­ny być pod­dane ter­apii. Po wstrzyknię­ciu do skóry niewielkiej daw­ki, cząstecz­ki toksyny bot­u­li­nowej bloku­ją w sposób odwracal­ny dzi­ałanie ner­wów zaopa­tru­ją­cych gruc­zoły potowe, zapo­b­ie­ga­jąc w ten sposób wydziela­niu przez nie potu.

Efek­ty kuracji

Obser­wowany efekt dzi­ała­nia toksyny wykazu­je indy­wid­u­alne różnice. Bloka­da zakończeń ner­wowych pod wpły­wem preparatu toksyny bot­u­li­nowej utrzy­mu­je się przez 6–12 miesię­cy, po których pow­sta­ją nowe zakończenia ner­wowe. Obser­wowany przez kil­ka miesię­cy efekt leczenia w końcu zani­ka i wyma­ga powtórzenia pro­ce­dury. Kole­jny zabieg może być przeprowad­zony w momen­cie nawro­tu dolegli­woś­ci, co następu­je śred­nio po 7–12 miesiącach.
Po wyko­nanym zabiegu moż­na naty­ch­mi­ast wró­cić do codzi­en­nej akty­wnoś­ci. Cza­sa­mi przez kil­ka godzin może utrzymy­wać się tkli­wość w miejs­cach wkłuć, przez kil­ka dni lek­ki świąd w okol­i­cy pach w przy­pad­ku leczenia tej okol­i­cy, rzad­ko, przy lecze­niu nad­potli­woś­ci rąk, mija­jące po kilku dni­ach prze­jś­ciowe osła­bi­e­nie siły mięśniowej, nie utrud­ni­a­jące w szczegól­ny sposób wykony­wa­nia codzi­en­nych czynności.

Prze­ci­wwskaza­nia do stosowa­nia toksyny botulinowej

  • Choro­by prze­b­ie­ga­jące z zaburze­niem prze­wod­nict­wa nerwowo-mięśniowego
  • Nad­wrażli­wość na skład­ni­ki preparatu
  • Ter­apia niek­tóry­mi leka­mi (o ich stosowanie pac­jent jest zawsze pytany przed wyko­naniem zabiegu)
  • Infekc­je skóry w rejonie iniekcji
  • Ciąża, okres laktacji

KOSZT ZABIEGU

Lecze­nie nadpotliwości

● Doły pachowe 1400–2000 zł 
● Ręce 1500–2000 zł 
● Stopy 1500–2500 zł