Nd:YAG

Nd:YAG REDUKCJA ZMIAN NACZYNIOWYCHTWARZY

Widoczne pod skórą naczyn­ka krwionośne, częs­to zwane “pajączka­mi”, stanow­ią dla wielu duży prob­lem este­ty­czny. Pac­jen­ci poszuku­ją zarówno skutecznych jak i bez­piecznych zabiegów, które mogą zlik­wid­ować te zmi­any. Laser Nd:YAG o dłu­goś­ci wiąz­ki światła 1064 nm, dzi­ała­jąc na hemo­glo­binę zamienia się w ciepło, które powodu­je koag­u­lację, miejs­cowy stan zapal­ny, a w kon­sek­wencji zrośnię­cie naczyń. Głow­ica emi­tu­je czer­woną plamkę światła, ide­al­nie naprowadza­jącą oper­a­to­ra na miejsce zabiegowe, co znacznie pod­nosi pre­cyzję wyko­nanej procedury.

Zamknię­cie poje­dynczych naczynek trwa od 5 do 10 min. Zamknię­cie naczyń na nogach to nieco dłuższy, trwa ok. 30–60 min. Po zabiegu pac­jent powinien unikać słoń­ca, stosowa­nia leków światłouczu­la­ją­cych oraz nad­miernego wysiłku fizy­cznego. Dzię­ki nieza­leżne­mu sys­te­mowi chłodzenia kon­tak­towego zabieg jest kom­for­towy, a ryzyko poparzenia wykluczone.

WSKAZANIA:

Płytkie i głębok­ie zmi­any naczyniowe na twarzy

Płytkie i głębok­ie zmi­any naczyniowe na nogach

KOSZT ZABIEGU

Nd:YAG

 

 

● Cena za jed­ną kończynę od 800 zł

● Poje­dyncza zmi­ana na nogach od 200 zł

● Cena ustalona indy­wid­u­al­nie w zależnoś­ci od iloś­ci i wielkoś­ci zmian