Q‑Switched

Q‑Switch USUWANIE TATUAŻU

Nowoczes­na tech­nolo­gia laserowa Q‑Switched pozwala na efek­ty­wne usuwanie tat­u­aży jed­no­bar­wnych i wielokolorowych. Laserowe usuwanie tat­u­aży to jedy­na tak bez­piecz­na meto­da pozwala­ją­ca na całkow­itą redukcję pig­men­tu w skórze. Dzię­ki laserowej głow­icy Q‑Switch Nd-YAG, wchodzącej w skład innowa­cyjnej plat­formy Alma Har­mo­ny XL PRO, dochodzi do ter­micznego uszkodzenia ogrze­wanych tkanek otacza­ją­cych tat­u­aż – bar­wnik w skórze zosta­je rozbity przez wiązkę laserową na drob­ne cząst­ki, które stop­niowo zosta­ją wchła­ni­ane przez orga­nizm. Zabieg prze­b­ie­ga szy­bko i jest w pełni bez­pieczny. Urządze­nie wyposażone jest w głow­icę o kilku różnych końcówkach, dla pre­cyzyjnego usuwa­nia nagro­mad­zonego pod skórą pig­men­tu. Dzię­ki temu moż­na usunąć nawet skom­p­likowany tat­u­aż prak­ty­cznie bez śladu.

PRZEBIEG ZABIEGU:

Kos­me­tolog przykła­da głow­icę lasera, ukierunk­owu­jąc wiąz­ki świ­etlne na wytatuowany obszar.
Ener­gia dociera do pig­men­tu zgro­mad­zonego w skórze i rozbi­ja go na cząsteczki.
Następ­nie zosta­ją one wye­lim­i­nowane przez orga­nizm w nat­u­ral­nych proce­sach usuwa­nia pro­duk­tów ubocznych metabolizmu.
Goje­nie wierzch­niej warst­wy skóry trwa krótko. Po zabiegu może wys­tępować przemi­ja­jące zacz­er­wie­nie­nie i lek­ka opuchlizna.
Efekt widoczny jest od razu, po każdym przeprowad­zonym zabiegu.
Dla pełnego usunię­cia tat­u­ażu należy wykon­ać od 4 do 8 powtórzeń.

KOSZT ZABIEGU

Q‑SWITCH

 LASEROWE USUWANIE TATUAŻU

● Tat­u­aż do 3 cm 100 — 300 zł

● Tat­u­aż od 3 — 5 cm 300 — 500 zł

● Tat­u­aż od 5 — 10 cm od 500 zł

● Usuwanie mak­i­jażu per­ma­nent­nego brwi 200 zł

● Usuwanie mak­i­jażu per­ma­nent­nego ust 300 zł

● Tat­u­aże więk­sze, niety­powe — indy­wid­u­alne usta­lanie ceny