Toksyna botulinowa

TOKSYNA BOTULINOWA

Toksy­na bot­u­li­nowa to bak­teryj­na egzo­toksy­na wyt­warzana przez bezwzględ­nie beztlenowe lasecz­ki Clostrid­i­um bot­u­linum. Toksy­czne dzi­ałanie tej sub­stancji pole­ga na połącze­niu z płytką ner­wowo-mięśniową, zahamowa­niu wydziela­nia acety­lo­choliny z zakończeń ner­wowych i poraże­niu skur­czu mięś­nia. Do powro­tu przekazy­wa­nia impul­sów dochodzi stop­niowo wraz z tworze­niem się nowych zakończeń ner­wowo-mięśniowych. W der­ma­tologii este­ty­cznej sto­su­je się oczyszc­zoną toksynę bot­u­li­nową typu A, która reduku­je akty­wność mięśni odpowiedzial­nych za mimikę twarzy. Iniekc­je toksyny bot­u­li­nowej to pros­ta, niechirur­gicz­na meto­da ter­apeu­ty­cz­na stosowana w celu cza­sowego wygładzenia umi­arkowanych i śred­nio zaawan­sowanych zmarszczek mim­ic­znych. Toksy­na dzi­ała jedynie w obrę­bie mięśni, do których została wstrzyknię­ta, pod­czas gdy funkc­ja pozostałych mięśni pozosta­je niezmieniona. Dzię­ki tym właś­ci­woś­ciom sub­stanc­ja ta jest skutecznym narzędziem der­ma­tologii este­ty­cznej w zapo­b­ie­ga­niu pow­stawa­nia i niwelowa­niu ist­nieją­cych zmarszczek poprzecznych czoła, zmarszczek między­br­wiowych, tzw. “lwich bruzd”, zmarszczek wokół oczu, tzw. “kurzych łapek” oraz zmarszczek w innych okoli­cach: powie­ki dol­nej, wokół ust, na brodzie i szyi. Sto­su­jąc krót­ki zabieg w ciągu kole­jnych dni uzysku­je się niezwykły rezul­tat odmłodzenia i odświeże­nia wyglą­du oraz całkowitego wygładzenia, bądź znacznego spłyce­nia zmarszczek, utrzy­mu­ją­cy się przez okres około 4–6 miesię­cy. Dłu­gość cza­su dzi­ała­nia toksyny zależy od indy­wid­u­al­nej podat­noś­ci oso­by pod­da­jącej się leczeniu.

W naszym gabinecie wyko­rzys­tu­je­my iniekc­je toksyny bot­u­li­nowej w celu:

  • Usuwa­nia zmarszczek mimicznych
  • Leczenia nad­potli­woś­ci
  • Korekcji asymetrii twarzy


Prze­bieg zabiegu

Preparat zaw­ier­a­ją­cy toksynę bot­u­li­nową (Botox, Dys­port) wstrzyku­je się w odpowied­nio wybrane przez lekarza miejs­ca na twarzy przy uży­ciu jed­no­ra­zowej strzykaw­ki, zaopa­tr­zonej w cienką igłę. Ból związany ze wstrzyknię­ci­a­mi jest min­i­mal­ny, w związku z czym zabieg nie wyma­ga znieczu­le­nia miejs­cowego Po jego wyko­na­niu moż­na niemal naty­ch­mi­ast powró­cić do wykony­wa­nia codzi­en­nych obow­iązków. Toksy­na bot­u­li­nowa zaczy­na dzi­ałać po 2–3 dni­ach od wstrzyknię­cia, a pełen efekt leczenia obser­wu­je się po około 7 dni­ach. W miejs­cach wkłuć w ciągu kilku godzin może utrzymy­wać się niewiel­ki rumień oraz wynaczynienia. Jeśli zabieg wykony­wany jest przez doświad­c­zonego, zachowu­jącego zasady bez­pieczeńst­wa przeprowadza­nia pro­ce­dury lekarza, ryzyko wys­tąpi­enia poważniejszych powikłań jest min­i­malne. Zabieg zale­cany jest zarówno dla kobi­et, jak i dla mężczyzn

Postępowanie po zabiegu

  • W ciągu około 4 godz. po zabiegu nie moż­na pochy­lać głowy do dołu oraz kłaść się spać


Prze­ci­wwskaza­nia do stosowa­nia toksyny botulinowej:

  • Przed wyko­naniem zabiegu koniecz­na jest przeprowadzana przez lekarza oce­na zmarszczek i okolic w celu ustal­e­nia wskazań oraz ewen­tu­al­nych przeciwwskazań
  • Choro­by prze­b­ie­ga­jące z zaburze­niem prze­wod­nict­wa nerwowo-mięśniowego
  • Nad­wrażli­wość na skład­ni­ki preparatu
  • Ter­apia niek­tóry­mi leka­mi (o ich stosowanie pac­jent jest zawsze pytany przed wyko­naniem zabiegu)
  • Infekc­je skóry w rejonie iniekcji
  • Ciąża, okres laktacji


Pow­tarzanie zabiegu

Niezwykła satys­fakc­ja osób decy­du­ją­cych się na iniekc­je toksyny bot­u­li­nowej spraw­ia, iż oso­by te bard­zo chęt­nie wraca­ją do dar­zonych zau­faniem gabi­netów medy­cyny este­ty­cznej. Pro­ce­durę moż­na pow­tarzać co 5 — 8 miesięcy.

KOSZT ZABIEGU

Toksy­na botulinowa

● Zmarszcz­ki poprzeczne czoła 600–700 zł 
● Zmarszcz­ki między brwiowe 500 zł 
● Zmarszcz­ki wokół oczu 600–800 zł 
● Zmarszcz­ki poprzeczne czoła, między brwiowe, wokół oczu 1300 zł 
● Zmarszcz­ki wokół ust 300 zł 
● Zmarszcz­ki szyi — szy­ja gęsia 450 zł; szy­ja cała 110 zł