Wypełnianie zmarszczek

WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK PRZY UŻYCIU KWASU HIALURONOWEGO

Kwas hialuronowy jest związkiem należą­cym do grupy glikoza­minog­likanów, wys­tępu­ją­cych nat­u­ral­nie w skórze ludzkiej. Unikalną właś­ci­woś­cią tej sub­stancji jest bard­zo duże powinowact­wo do cząsteczek wody, dzię­ki czemu związek ten może znacznie zwięk­szać swo­ją obję­tość w tkankach. Stosowane w wypeł­ni­aczach pochodne kwa­su hialuronowego są ide­al­nym mate­ri­ałem uzu­peł­ni­a­ją­cym tkankowe niedobo­ry nat­u­ral­nie wys­tępu­jącego związku, dzię­ki czemu zwięk­sza­ją stopień naw­ilże­nia skóry oraz wygładza­ją ist­niejące zmarszcz­ki. Kwas hialuronowy nie posi­a­da właś­ci­woś­ci aler­gizu­ją­cych, w związku z czym nie ma koniecznoś­ci wykony­wa­nia testów przed wyko­naniem zabiegu. W zależnoś­ci od stop­nia usieciowa­nia kwa­su, pro­ce­su mającego wpływ na dłu­gość utrzymy­wa­nia się preparatu po zabiegu, w zależnoś­ci od wskazań, nasile­nia ubytków zlokali­zowanych na różnej głębokoś­ci tkan­ki oraz zamier­zonych efek­tów, sto­su­je się preparaty o różnej gęs­toś­ci. Preparatów o mniejszym stop­niu usieciowa­nia uży­wa się do ostrzyki­wa­nia górnych warstw skóry właś­ci­wej, korygu­jąc w ten sposób drob­ne, płytkie zmarszcz­ki, np. w okol­i­cy oczu, czy zmarszcz­ki nad wargą górną. Preparaty o wyższej masie cząsteczkowej i więk­szej lep­koś­ci służą do korekcji głębo­kich fałdów, np. nosowo-war­gowych. Gru­pa preparatów wol­ume­trycznych o najwyższej lep­koś­ci, wstrzyki­wana głęboko pod tkankę pod­skórną, przez­nac­zona jest do mod­e­lowa­nia rysów twarzy oraz zwięk­sza­nia obję­toś­ci w obszarach pod­danych dzi­ała­niu cza­su i sił graw­ita­cyjnych. Zabieg z uży­ciem spec­jal­nie opra­cow­anych wol­ume­trycznych preparatów kwa­su hialuronowego umożli­wia odzyskanie obję­toś­ci w okoli­cach skro­ni, koś­ci policzkowych, policzków i pod­bród­ka, co prowadzi do przy­wróce­nia twarzy młodego wyglą­du. Obec­nie połącze­nie metod wol­ume­trycznych z korekcją zmarszczek z uży­ciem preparatów kwa­su hialuronowego o mniejszej gęs­toś­ci oraz toksyny bot­u­li­nowej są coraz częś­ciej stosowaną alter­naty­wą chirur­gicznego liftin­gu twarzy.

Wskaza­nia do zabiegu:

  • Wygładze­nie bruzd nosowo-wargowych,
  • Usunię­cie zmarszczek okol­i­cy oczu i międzybrwiowych
  • Korekc­ja opad­nię­tych kącików ust
  • Mod­e­lowanie owalu twarzy
  • Korekc­ja kon­tu­ru, mod­e­lowanie ksz­tał­tu i obję­toś­ci ust


Prze­bieg zabiegu:

Zabieg zwyk­le poprzed­zony jest miejs­cową aplikacją kre­mu zaw­ier­a­jącego środek znieczu­la­ją­cy około godziny przed wyko­naniem zabiegu. W szczegól­nych sytu­ac­jach może być przeprowad­zone znieczu­le­nie miejs­cowe lub prze­wodowe preparatem znieczu­la­ją­cym. Preparat zaw­ier­a­ją­cy kwas hialuronowy podawany jest cienką igłą, co zmniejsza uczu­cie bólu. Efek­ty widoczne są tuż po zakończe­niu zabiegu. Po zabiegu pac­jent nie jest wyłąc­zony z codzi­en­nego życia zawodowego i towarzyskiego. Czas utrzymy­wa­nia się uzyskanego efek­tu este­ty­cznego wynosi od 6 do 12 miesię­cy, a rezul­taty te moż­na przedłużyć wykonu­jąc kole­jne wstrzyknię­cia po upły­wie tego okre­su. Preparat moż­na też dostrzyki­wać stop­niowo, w ciągu kole­jnych sesji zabiegowych.

Postępowanie po zabiegu:

W ciągu 1–2 dni po zabiegu może się utrzymy­wać obrzęk w obszarze pod­danym iniekcji. Najczęst­szym niepożą­danym efek­tem iniekcji są zasinienia, których wchła­ni­an­ie moż­na przyśpieszyć aplikacją żelu zaw­ier­a­jącego heparynę (np. Lipo­Hep) Przez kil­ka godzin po zabiegu powin­no się unikać nad­miernej ekspresji twarzy, jak również dotyka­nia i masowa­nia miejsc iniekcji.
Trwałość preparatu w skórze zmniejsza się m.in. pod wpły­wem promieniowa­nia ultra­fi­o­le­towego, a zatem pac­jen­ci powin­ni unikać nad­miernej ekspozy­cji na słońce oraz stosować kre­my ochronne z fil­trem UV.

Prze­ci­wwskaza­nia:

  • Ciąża, okres laktacji
  • Choro­by autoimmunologiczne
  • Skłon­ność do pow­stawa­nia blizn przerostowych
  • Infekc­je oraz stany zapalne skóry

KOSZT ZABIEGU

Wypeł­ni­an­ie zmarszczek przy uży­ciu kwa­su hialuronowego

● Fałdy nosowo-war­gowe od 1100 zł  — 1 ampułka
● Zmarszcz­ki między brwiowe 600 zł 
● Zmarszcz­ki wokół oczu od 1100 zł 
● Zmarszcz­ki wokół ust od 600 zł 
● Mod­e­lowanie ksz­tał­tu nosa od 1100 zł 
● Usta – Pow­ięk­szanie i mod­e­lowanie od 1100 zł 
● Usta – Kon­tur 600 zł 
● Voluma – policz­ki 2000 zł 
Uwa­ga!!! Ceny zabiegów z kwasem hialuronowym mogą ulec zmi­an­ie w zależnoś­ci od iloś­ci podanych ampułek mate­ri­ału. Podane ceny uwzględ­ni­a­ją prze­cięt­ną ilość kwa­su hialuronowego wyma­ganą do osiąg­nię­cia zamier­zonego efektu.