KARBOKSYTERAPIA

KARBOKSYTERAPIA

CIESZ SIĘ PIĘKNĄ SKÓRĄ OD ZARAZ

Kar­boksyter­apia to zabieg pole­ga­ją­cy na pod­skórnym lub śród­skórnym pre­cyzyjnym poda­niu dwut­lenku węgla. Gaz roz­chodzą­cy się równomiernie pod skórą rozsz­erza naczy­nia krwionośne, popraw­ia odży­wie­nie i dotle­nie­nie tkanek. Pod wpły­wem gazu do sty­mu­lacji pro­cesów regen­er­acji tkankowej, pow­sta­ją również nowe drob­ne naczy­nia krwionośne. Pro­ces prze­bu­dowy skóry zaczy­na się zwyk­le już po pier­wszym zabiegu. Włók­na kolagenowe ule­ga­ją obkur­cze­niu, popraw­ia się mikrokrąże­nie, skóra sta­je się gład­ka i sprężys­ta. Zabieg akty­wu­je czyn­nik wzros­tu naczyń VEGF, dzię­ki czemu dochodzi do tworzenia nowej sieci naczyń włosowatych. Poprawa przepły­wu tkankowego poma­ga m.in. niwelować cie­nie pod ocza­mi. Zabieg Kar­boksyter­apii jest również doskon­ałym narzędziem w walce z niech­cianym celulitem, nad­mi­arem tkan­ki tłuszc­zowej, z rozstę­pa­mi i bliz­na­mi. Dzię­ki pobudze­niu metab­o­liz­mu komórkowe­mu usprawnione zosta­je odprowadze­nie zbęd­nych pro­duk­tów przemi­any materii. Meto­da jest mało inwazyj­na i niezwyk­le skuteczna. 

WSKAZANIA:

Cie­nie pod oczami

Rozstępy

Cel­lulit (sta­dia I — IV)

Zlokali­zowana tkan­ka tłuszczowa

Zahamowanie i odwróce­nie pro­ce­su wypada­nia włosów

Zmarszcz­ki

Łuszczy­ca

Zwiotcze­nie skóry i tkan­ki pod­skórnej po porodzie

Blizny

Teleang­iek­taz­je

Regen­er­ac­ja dloni

Redukc­ja pod­wójnego podbródka

Wor­ki pod oczami

Opada­jące powieki

Opuch­liz­na wokół oczu

Rewital­iza­c­ja skóry

Fałdy nosowo-war­gowe

Blizny trądzikowe

KOSZT ZABIEGU

Kar­boksyter­apia

● Zabieg oczu (gór­na i dol­na powieka) 100 zł

● Cała twarz 250 zł

● Dekolt 200 zł

● Szy­ja 200 zł

● Twarz/szyja 300 zł

● Pod­bródek 150 zł

● Twarz + szy­ja + dekolt 400 zł

● Skóra głowy 200 zł

● Wybrana par­tia ciała (uda, kolana, poślad­ki, brzuch, ramiona) 300 zł

● Paki­et (brzuch + uda + kolana + poślad­ki) 600 zł

● Brzuch + bocz­ki 500 zł

● Uda + poślad­ki 500 zł

● Rozstępy i blizny (cena zależy od częś­ci cała objętej zabiegiem) od 100 zł