HISTORIA

NASZA HISTORIA 

historia salonu kosmetycznego natali świnoujście

Lip­iec 2017

Wywiady

Wywiad dla Świnou­jskiego mag­a­zynu “WYSPY

Maj 2017

Wywiady

Wywiad dla Świnou­jskiego mag­a­zynu “WYSPY

Marzec 2017

Wywiady

Wywiad dla Świnou­jskiego mag­a­zynu “WYSPY

03.11.2016

Strona internetowa

Z myślą o klien­tach naszego Salonu Kos­me­ty­cznego nasza strona inter­ne­towa salon-natali.com.pl nabrała nowego prze­jrzys­tego wyglądu.

08.04.2016

Strefa Kobiet”

Zostal­iśmy zaproszeni do udzi­ału w wydarze­niu “Stre­fa Kobi­et” zor­ga­ni­zowanym przez Powia­towy Urząd Pra­cy w Świnou­jś­ciu. W cza­sie spotka­nia uczest­niczyli pra­co­daw­cy i oso­by poszuku­jące pra­cy. W trak­cie, którego poma­gal­iśmy kobi­etom ukazać swo­je pię­kno-włas­ny wiz­erunek, aby mogły jak najlepiej przed­staw­ić swo­ją osobę potenc­jal­nym pra­co­daw­com. Panie mogły sko­rzys­tać z dar­mowego mak­i­jażu i wysłuchać wykładu na tem­at wiz­erunku i zabiegów ofer­owanych przez nasz Salon. W cza­sie tego wydarzenia mogliśmy poz­nać oso­biś­cie Mar­i­olę Bojarską-Fer­enc — uznaną w medi­ach prekur­sorkę zdrowego sty­lu życia. Cieszymy się że mogliśmy wziąć udzi­ał w tym spotkaniu.

16.07.2015

Kino na Szpilkach”

Uczest­niczyliśmy w wydarze­niu orga­ni­zowanym przez kino Cin­e­ma 3D w Świnou­jś­ciu pt: “Kino na Szpilkach”. Byliśmy spon­sorem nagród w postaci bonów podarunk­owych losowanych przez uczest­nicz­ki pro­jekcji fil­mu. Mieliśmy okazję niejed­nokrot­nie wziąć udzi­ał w takim przedsięwzięciu.

18.03.2015

Ostre Cięcie”

Wzieliśmy udzi­ał w pro­jek­cie telewiz­ji TTV  pt “Ostre Cię­cie” pod­czas, którego mieliśmy okazję poz­nać: Alicję Janosz-wokalistkę pro­gra­mu Idol, Andrze­ja Wierzbick­iego i Tomasza Schmid­ta. W cza­sie tego wydarzenia mieliśmy okazję ucharak­tery­zować uczest­ników nagra­nia telewizyjnego.

13.03.2015

Wywiady

Wywiad dla gaze­ty “Kuri­er Szczecińs­ki: pt: “W Salonie NATALI zmieni­amy to, co poprawi nasz wygląd i samopoczucie”.

13.02.2015

Wywiady

Wywiad dla gaze­ty “Kuri­er Szczecińs­ki” pt. “Zawód kos­me­ty­cz­ki jest bard­zo ciekawą pracą”.
01.03.2014

Otwarcie Salonu Kosmetycznego Natali w nowej lokalizacji

Wychodząc na prze­ciw oczeki­wan­iom naszych drogich Goś­ci, dążąc do jak najwyższej jakoś­ci usług z zakre­su kos­me­tologii i medy­cyny este­ty­cznej w naszym mieś­cie, od dnia 1 mar­ca 2014 roku zmieniła się lokaliza­c­ja naszego Salonu Kosmetycznego.

Stworzyliśmy miejsce w którym każ­da, lub każdy z Was poczu­ję się wyjątkowo. Do dys­pozy­cji naszych Goś­ci odd­a­je­my dwa piękne i pro­fesjon­al­nie wyposażone gabi­ne­ty kos­me­ty­czne, które swym kli­matem poz­wolą zre­lak­sować się pod­czas niesamow­itych zabiegów na ciało i twarz…

24.05.2013

Strona internetowa

Zmyślą o naszych obec­nych i przyszłych Klien­tach utworzyliśmy stronę inter­ne­tową, gdzie moż­na znaleźć opisy i infor­ma­c­je o zab­ie­gach przeprowadzanych w naszym Salonie.

Grudzień 2007

Rozpoczęcie działalności Salonu Kosmetycznego NATALI w Świnoujściu

Rozpoczeliśmy w Świnou­jś­ciu dzi­ałal­ność gospo­dar­czą jako Salon Kos­me­ty­czny NATALI ofer­u­jąc różnorodne zabie­gi kosmetyczne. 
Pier­wsza siedz­i­ba naszej firmy mieś­ciła się przy uli­cy Wojs­ka Pol­skiego 1/19.