NAS

Salon pow­stał z myślą o osobach, które nie zapom­i­na­ją o tym jak waż­na jest równowa­ga pomiędzy dban­iem o urodę i roz­wo­jem wewnętrznego pięk­na. Słyniemy z w pełni indy­wid­u­al­nych zabiegów dopa­sowanych do typu cery, jej aktu­al­nego stanu zdrowia skóry, po którym jest dobier­any właś­ci­wy zabieg. 
Wszys­tkie zabie­gi wykonu­je pro­fesjon­al­nie wyk­sz­tał­cony, cią­gle pod­noszą­cy i rozwi­ja­ją­cy swo­je kwal­i­fikac­je per­son­el naszego Salonu Kosmetycznego.

Wio­let­ta Zakrzewska

NASZ ZESPÓŁ

nasz zespół

(Właś­ci­ciel Salonu Kos­me­ty­cznego NATALI)

kos­me­tolog

WIOLETTA ZAKRZEWSKA

chirurg Dr n. med. 

MAGDALENA JANECZEK

Pani dr Mag­dale­na Janeczek ukończyła Pomorską Akademię Medy­czną w Szczecinie w 2004r. Od 2004 do 2011r. pra­cow­ała na Odd­ziale Chirurgii Ogól­nej i Trans­plan­ta­cyjnej, gdzie wykony­wała szereg zabiegów z zakre­su chirurgii oraz była członkiem zespołu trans­plan­ta­cyjnego.. W 2011r uzyskała tytuł spec­jal­isty z zakre­su chirurgii ogól­nej. Od 2012 roku pracu­je na Odd­ziale Chirurgii Onko­log­icznej Zachod­niopo­morskiego Cen­trum Onkologii. Obec­nie kończy spec­jal­iza­cję z zakre­su chirurgii onko­log­icznej. W 2011 roku obroniła tytuł dok­to­ra nauk medy­cznych. Od 2004 r. zaj­mu­je się medy­cyną este­ty­czną, w zakre­sie której ukończyła wiele kursów i nieustan­nie się szkoli pod­nosząc swo­je kwalifikacje.