Peeling chemiczny i ziołowy

PEELING CHEMICZNYZIOŁOWY

Peel­ing chemiczny to zabieg medy­cyny este­ty­cznej pole­ga­ją­cy na kon­trolowanym uszkodze­niu skóry jed­ną lub wielo­ma spec­jal­nie dobrany­mi sub­stanc­ja­mi wywołu­ją­cy­mi jej złuszcze­nie i zniszcze­nie częś­ci naskór­ka i/lub skóry właś­ci­wej z następową regen­er­acją tych tkanek. Wyko­rzysty­wane tech­ni­ki powodu­ją kon­trolowane uszkodze­nie skóry z jed­noczes­ną koag­u­lacją drob­nych naczyń krwionośnych, prowadząc po wygo­je­niu do odmłodzenia wiz­erunku, odnowy skóry oraz zmniejszenia nasile­nia lub całkowitego ustąpi­enia objawów rogowace­nia słonecznego, plam bar­wnikowych, zmarszczek i powierz­chownych blizn zanikowych. Stosowane zabie­gi z uży­ciem takich sub­stancji jak kwas glikolowy, kwas migdałowy, kwas trójchlorooc­towy, yel­low peel, czy roztwór Jess­nera pozwala­ją na uzyskanie efek­tu bardziej sprężys­tej, wygład­zonej i pełnej blasku skóry. Peł­na kurac­ja wyma­ga przeprowadzenia kilku, pow­tarzanych w odstę­pach 2‑tygodniowych zabiegów.

Wskaza­nia do wyko­na­nia peelin­gu medy­cznego są następujące:

 • Objawy starzenia się skóry
 • Skóra pozbaw­iona blasku, o nierównej powierzch­ni, spadek jej napię­cia i sprężys­toś­ci, drob­ne zmarszczki
 • Prze­bar­wienia (poza­palne, posłoneczne, hor­mon­alne, plamy barwnikowe)
 • Łojo­tok, rozsz­er­zone pory, zaskórniki
 • Ter­apia trądzi­ka zwykłego (zaskórnikowego i grudkowego)
 • Lecze­nie powikłań potrądzikowych (płytkie blizny zanikowe, prze­bar­wienia pozapalne)
 • Rozstępy
 • Rogowace­nie przymieszkowe twarzy, kończyn górnych i dolnych

Prze­ci­wwskaza­nia i wskaza­nia do przeprowadzenia określonego zabiegu każ­do­ra­zowo usta­la spec­jal­ista dermatolog.

Postępowanie po zabiegu:

 • Unikanie ekspozy­cji na słońce, stosowanie preparatów chronią­cych przed promieniowaniem ultra­fi­o­le­towym (fil­try UV o wskaźniku pro­tekcji min­i­mum 30)
 • Stosowanie bez­za­pa­chowych kremów nawilżających.
 • Między peelinga­mi z uży­ciem alfa-hydroksy kwasów (AHA) pac­jen­ci powin­ni stosować raz lub dwa razy dzi­en­nie krem z AHA. Dokład­nych instrukcji doty­czą­cych rodza­ju preparatu i zasad jego uży­wa­nia udziela lekarz po wyko­na­niu zabiegu.

Prze­ci­wskaza­nia do zabiegów:

 • Nad­wrażli­wość skóry na stosowane w peelin­gach substancje
 • Ciąża i karmie­nie piersią
 • Infekc­je skóry w miejs­cu aplikacji preparatu
 • Trądzik krostkowy i ropowiczy
 • Uszkodze­nie ciągłoś­ci skóry
 • Na około tydzień przed peelingiem nie należy stosować zabiegów i sub­stancji drażnią­cych skórę, np. depilacji, elek­trolizy, woskowa­nia, der­mabrazji, czy miejs­cowych retinoidów.

Rodza­je peelingów

Kwas glikolowy
Kwas glikolowy, należą­cy do grupy alfa-hydroksyk­wasów, jest sub­stancją wys­tępu­jącą nat­u­ral­nie m.in. w trzcinie cukrowej. W der­ma­tologii este­ty­cznej sto­su­je się różne stęże­nia rozt­woru kwa­su (35%, 50% i 70%) o różnym pH (od 1,6 do 0,6). Stęże­nie użytego do peelin­gu kwa­su glikolowego oraz czas ekspozy­cji pod­czas zabiegu i częs­totli­wość jego pow­tarza­nia dobier­ane są indy­wid­u­al­nie w zależnoś­ci od zmi­an skórnych i zamier­zonego efek­tu terapeutycznego.

Po peelin­gu kwasem glikolowym przez 2–3 doby może utrzymy­wać się niewiel­ki rumień i uczu­cie napię­cia skóry, po około 2–3 dni­ach po zabiegu pojaw­ia się drobnopła­towe złuszczanie. 
Wskazane jest wyko­nanie serii 6–8 zabiegów w odstę­pach około 2‑tygodniowych, przeprowadzanej 1–2 razy w roku.

Kwas trójchlorooc­towy (TCA)
Kwas trójchlorooc­towy stosowany jest w peelin­gach w stęże­ni­ach od 10% do 50%. Dobór odpowied­niego preparatu uwarunk­owany jest rodza­jem prob­lemów skórnych, z jaki­mi zgłasza się pac­jent. W zależnoś­ci od oczeki­wanych efek­tów sto­su­je się adek­watne stęże­nie i apliku­je się preparat w kilku warst­wach. Bezpośred­nio po zabiegu peelin­gu TCA w okre­sie kilku­nas­tu godzin utrzy­mu­je się rumień skóry, właś­ci­we złuszczanie rozpoczy­na się po ok. 2–3 dni­ach od zabiegu, skóra zmienia bar­wę na kolor brą­zowy, spraw­ia wraże­nie suchej i napiętej, następ­nie dochodzi do powol­nego złuszcza­nia się naskór­ka — pro­ces ten trwa kole­jne 3–4 dni.
Aby uniknąć pow­stawa­nia prze­bar­wień i blizn pac­jent zosta­je poin­for­mowany o zakazie zdrapy­wa­nia frag­men­tów złuszcza­jącego się naskór­ka. Opisane, nat­u­ral­nie wys­tępu­jące na skórze po zabiegu TCA reakc­je są częs­to przy­czyną wyłączenia pac­jen­tów z codzi­en­nej akty­wnoś­ci zawodowej przez okres około 5–7 dni.

Roztwór Jess­nera
Roztwór Jess­nera jest mieszan­iną rezor­cynolu, kwa­su sal­i­cy­lowego, kwa­su mlekowego oraz alko­holu ety­lowego. Peel­ing z uży­ciem tego preparatu może być delikat­ny lub inten­sy­wny — zależy to od sposobu nakłada­nia rozt­woru oraz licz­by warstw preparatu. Roztwór Jess­nera znalazł zas­tosowanie w lecze­niu postaci zaskórnikowej trądziku młodzieńczego oraz zmi­an bar­wnikowych na skórze twarzy, szyi i klat­ki pier­siowej. Bezpośred­nio po peelin­gu rozt­worem Jess­nera przez kil­ka godzin otrzy­mu­je się rumień skóry. Właś­ci­we złuszczanie rozpoczy­na się po ok. 2–3 dni­ach od zabiegu, pro­ces ten trwa kole­jne 3–4 dni. Pac­jent zosta­je poin­for­mowany o zakazie zdrapy­wa­nia płatów złuszcza­jącego się naskór­ka, gdyż sprzy­ja to pow­stawa­niu prze­bar­wień i/lub blizn.

Yel­low Peel
Jest jed­nym z najpop­u­larniejszych i najczęś­ciej stosowanych zabiegów złuszcza­nia medy­cznego. Yel­low Peel to najm­niej inwazyjny peel­ing chemiczny ist­nieją­cy na rynku, wykony­wany wyłącznie przez lekarza. Ten złożony preparat wykazu­je dzi­ałanie na różnych poziomach naskór­ka i skóry właś­ci­wej. Dzi­ałanie złuszcza­jące uzyski­wane jest poprzez zas­tosowanie w pier­wszej fazie zabiegu kwa­su glikolowego i kwa­su sal­i­cy­lowego, zaś sty­mu­lu­jące odnowę skóry w drugiej fazie zabiegu poprzez obec­ność kwa­su retinolowego. Efekt depig­men­ta­cyjny, pole­ga­ją­cy na usunię­ciu ist­nieją­cych prze­bar­wień i zapo­b­ie­ga­niu pow­stawa­niu nowych poprzez hamowanie syn­tezy melaniny, możli­wy jest dzię­ki dzi­ała­niu trzech innych skład­ników: kwa­su fitowego, kojowego i aze­lain­owego. Jest to prosty, bezbolesny zabieg przynoszą­cy takie same korzyś­ci, jak bardziej agresy­wne peelin­gi chemiczne. Ważną zaletą peelin­gu jest niewiel­ka uciążli­wość jego stosowa­nia, gdyż wygląd skóry po przeprowadze­niu zabiegu nie ma wpły­wu na ogranicze­nie akty­wnoś­ci zawodowej.

Zabieg Yel­low Peel wskazany jest szczegól­nie w następu­ją­cych sytu­ac­jach klinicznych:

 • Zmi­any trądzikowe i ich następstwa
 • Nasilony łojo­tok
 • Objawy pho­to-aging: drob­ne zmarszcz­ki, posłoneczne zaburzenia pig­men­ta­cyjne, wiotkość skóry
 • Melazma/chloazma

Częs­tość przeprowadza­nia zabiegu:
Zabieg powinien być pow­tarzany co 30–60 dni. Częs­totli­wość zabiegów usta­la lekarz w opar­ciu o anal­izę indy­wid­u­al­nych potrzeb pac­jen­ta oraz kondy­cji jego skóry.

Peel­ing pirogronowy
Kwas pirogronowy jest alfa-ketok­wasem, posi­ada­ją­cym właś­ci­woś­ci, dzię­ki którym może być uży­ty jako skuteczny środek do peelin­gu miejs­cowego. Nat­u­ral­nie sub­stanc­ja ta wys­tępu­je w jabłkach, a także sfer­men­towanych owocach i occie. Kwas pirogronowy posi­a­da właś­ci­woś­ci sebostaty­czne, zmniejsza­jąc tłus­tość skóry łojo­tokowej i trądzikowej, komedolity­czne (prze­ci­wza­skórnikowe), der­mo­plas­ty­czne, sty­mu­lu­jąc syn­tezę kola­genu w skórze właś­ci­wej, jak również właś­ci­woś­ci bak­te­riostaty­czne oraz złuszcza­jące. Peel­ing z zas­tosowaniem kwa­su pirogronowego dzi­ała roz­jaś­ni­a­ją­co i zwięk­sza świ­etlis­tość skóry.

Roztwór peelin­gu nakładany jest na przy­go­towaną, lekko odtłuszc­zoną przez lekarza skórę. Czas aplikacji preparatu zależy od wrażli­woś­ci skóry pac­jen­ta oraz zaplanowanych efek­tów. Po zas­tosowa­niu peelin­gu kwa­su pirogronowego skóra jest lekko zacz­er­wieniona i napię­ta, a po 2–3 dni­ach następu­je bard­zo delikatne złuszczanie. Dobre efek­ty uzysku­je się po serii 6–10 zabiegów.

Eks­fo­li­ac­ja kwasa­mi AHA
Jest to zabieg złuszcza­nia wierzch­nich warstw naskór­ka za pomocą mieszaniny kwa­su glikolowego z kwasa­mi owocowy­mi. Zabieg ten wspo­ma­ga lecze­nie wsze­la­kich chorób takich jak: trądzik, nad­mierne pro­dukowanie łoju, rozsz­er­zone pory, prze­bar­wienia potrądzikowe czy po słoneczne. Eks­fo­li­ac­ja sty­mu­lu­je komór­ki do odnowy dzię­ki  czemu nasza skóra ma zdrowy koloryt, jest odpowied­nio naw­ilżona, sta­je się gład­ka i elasty­cz­na. Naskórek sta­je się moc­niejszy, a skóra bardziej podat­na na podrażnienia. Zabieg najlepiej wykony­wać w okre­sie późnej jesieni i wczes­nej wios­ny, ze wzglę­du na mniejsze nasłonecznienie.

Peel­ing migdałowy
Bazą akty­wną peelin­gu migdałowego jest 40 lub 60% kwas migdałowy, wykazu­ją­cy swo­je pozy­ty­wne dzi­ałanie na skórę, przyśpiesza­jąc pro­ces odbu­dowy skóry oraz sil­nie ją naw­ilża­jąc, bez równoczes­nego wywoły­wa­nia rumienia i uczu­cia pieczenia. Dzię­ki tym właś­ci­woś­ciom możli­we jest wykony­wanie zabiegów przez cały rok, również w okre­sie let­nim, bez ryzy­ka uwrażli­wienia skóry na słońce i wys­tąpi­enia prze­bar­wień u osób z wysokim foto­typem. Dzię­ki temu prepara­towi skóra sta­je się bardziej odpor­na i mniej wrażli­wa na promie­nie UV.

Właś­ci­woś­ci kwa­su migdałowego i doskon­ała tol­er­anc­ja przez oso­by z cerą wrażli­wą umożli­wia­ją wykony­wanie zabiegu u osób nietoleru­ją­cych peel­ingów na bazie innych kwasów. Peel­ing migdałowy może być również stosowany u osób opala­ją­cych się i korzys­ta­ją­cych z solarium.

Wskaza­nia do wyko­na­nia zabiegu:

 • Trądzik i blizny po trądziku,
 • Skóra łojo­tokowa, foto­starze­nie — przy skórach delikat­nych i wrażliwych
 • Foto­starze­nie — przy skórach grubszych

Zabie­gi mogą być pow­tarzane co 7–15 dni. Zale­ca się wyko­nanie od 6–8 zabiegów. Po przeprowadze­niu serii zabiegów uzysku­je się efekt odmłod­zonej, uję­drnionej, elasty­cznej i wygład­zonej skóry.

KOSZT ZABIEGU

Peel­ing chemiczny i ziołowy

● Peel­ing glikolowy 200 zł 
● Peel­ing pirogronowy 200 zł
● Kwas trójchlorooc­towy (TCA): twarz 250–400 zł
● Kwas sal­i­cy­lowy 200 zł 
● Peel­ing migdałowy 200 zł