Dermomasażer ciało

DERMOMASAŻER

Jest to połącze­nie masażu mechan­icznego z pod­nośnikiem z jed­noczes­nym odciąg­nię­ciem fałdy skóry (zas­sanie) i rolowaniem ruchomy­mi rolka­mi. Masaż ten częs­to nazy­wany jest lipo masażem. Pod­czas masażu całe ciało, z wyjątkiem pier­si, masu­ję się przy pomo­cy spec­jal­nej głow­icy wyposażonej w ruchome rol­ki i rodza­ju zsącej rury. Najwięcej cza­su i uwa­gi poświę­ca się par­tiom ciała z cel­lulitem. Popraw­ia to krąże­nie krwi i przepy­cha limfę.

KOSZT ZABIEGU

Der­mo­masażer

 ● 20 min­ut — 50 zł