Epilacja

EPILACJA — ZABIEG USUWANIA OWŁOSIENIA

Zabieg epi­lacji pole­ga na usunię­ciu włosków i ich cebulek w całoś­ci, dzię­ki czemu już po jed­nym zabiegu mamy dłu­gotr­wały efekt gład­kiej skóry bez męczącego owłosienia. Dzię­ki zas­tosowa­niu spec­jal­nego fil­tra pod­czas wykony­wanego zabiegu światło dociera do melaniny zna­j­du­jącej się we włoskach niszcząc miesz­ki poje­dynczych włosków. Aby zachować zad­owala­ją­cy efekt epi­lacji trze­ba ją pow­tarzać przy­na­jm­niej kilka­krot­nie co 3 tygodnie.

KOSZT ZABIEGU

Epi­lac­ja Laserowa

 ● Gór­na war­ga / lub bro­da / lub baki 100 zł 

● Cała twarz 200 zł 
● Pachy / lub biki­ni 200 zł 
● Biki­ni głęb­sze 250 zł 
● Ręce 250 zł 
● Łyd­ki 300 zł 
● Uda 300 zł 
● Całe nogi 500 zł 
● Całe nogi + biki­ni 600 zł 
● Klat­ka pier­siowa 350 zł 
● Ple­cy 350 zł