Lipoliza iniekcyjna

LIPOLIZA INIEKCYJNA

Lipoliza iniek­cyj­na to zabieg stosowany w celu mod­e­lowa­nia syl­wet­ki oraz wyszczu­pla­nia obszarów ciała poprzez redukcję tkan­ki tłuszc­zowej w miejs­cu jego zas­tosowa­nia. Aktu­al­nie jest to najnowocześniejsza meto­da medy­cyny este­ty­cznej, umożli­wia­ją­ca w sposób bez­op­er­a­cyjny trwałą i skuteczną redukcję tkan­ki tłuszc­zowej. Zabieg pole­ga na iniekcji w tkankę tłuszc­zową mieszan­ki skład­ników powodu­ją­cych roz­pad trójglicery­dów w tkance pod­skórnej w danym obszarze ciała. Jest to więc zachę­ca­ją­ca alter­naty­wa dla bolesnych chirur­gicznych zabiegów lipo­suk­cyjnych. Akty­wne skład­ni­ki stosowane w rozt­worze lipoli­ty­cznym to fos­faty­dy­lo­choli­na, deoksy­cholat, L‑karnityna oraz krzemion­ka organ­icz­na. Fos­faty­dy­lo­choli­na, inaczej lecy­ty­na, jest nat­u­ral­nym skład­nikiem orga­niz­mu ludzkiego. Podawana w tkankę tłuszc­zową powodu­je zniszcze­nie komórek tłuszc­zowych i roz­pad trójglicery­dów. L‑karnityna przyspiesza metab­o­lizm tłuszczu. Najwięk­sze efek­ty mod­e­lowa­nia syl­wet­ki osią­gane są u pac­jen­tów z miejs­cowym nagro­madze­niem tkan­ki tłuszc­zowej, której nie uda­je się zre­dukować pomi­mo diety oraz ćwiczeń fizy­cznych. Najczęś­ciej lipoliza wykony­wana jest w okoli­cach nad­miernego odkłada­nia tkan­ki tłuszc­zowej: pod­bród­ka i brody, policzków, brzucha, ud oraz pośladków. 

Prze­bieg zabiegu:

Każdy zabieg poprzed­zony jest wnikli­wą kon­sul­tacją, pod­czas której przeprowadzany jest wywiad doty­czą­cy prze­by­tych i aktu­al­nie wys­tępu­ją­cych chorób oraz alergii. Przed zabiegiem na wybrane oko­lice może zostać nałożony miejs­cowy preparat zaw­ier­a­ją­cy sub­stancję znieczu­la­jącą. Po dezyn­fekcji skóry preparat podawany jest strzykawką zaopa­tr­zoną w cienką igłę w zaz­nac­zone obszary skóry i tkan­ki pod­skórnej. W miejs­cu poda­nia pojaw­ia­ją się szy­bko ustępu­jące objawy, takie jak zacz­er­wie­nie­nie oraz uczu­cie pieczenia. Zabieg jest dobrze tolerowany przez pac­jen­tów. Uzyski­wane efek­ty to utra­ta kilku cen­tymetrów w obwodzie obszaru ciała, w który podany został preparat. W przy­pad­ku niewielkiego nagro­madzenia tkan­ki tłuszc­zowej skuteczne są zazwyczaj 3–6 zabiegów. Odstępy pomiędzy kole­jny­mi zab­ie­ga­mi powin­ny wynosić co najm­niej 2 tygodnie. 

Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu:

  • Ciąża i okres laktacji
  • Zakaże­nia skóry w miejs­cach podawania
  • Pato­log­icz­na i nad­mier­na otyłość
  • Niek­tóre schorzenia ogólne: stward­nie­nie rozsiane, padaczka
  • Uczu­le­nie na skład­ni­ki preparatu


Postępowanie po zabiegu:

Po wyko­nanym zabiegu moż­na niemal naty­ch­mi­ast powró­cić do codzi­en­nej akty­wnoś­ci. Wskazane jest ewen­tu­alne wykony­wanie zabiegów masażu próżniowego, drenażu lim­faty­cznego lub zabiegu der­mo­masażerem w celu przyspieszenia dzi­ała­nia zabiegu.

KOSZT ZABIEGU

Lipoliza iniek­cyj­na

● Lipoliza iniek­cyj­na 500 zł (cena uza­leżniona jest od iloś­ci podanego preparatu i miejsc pod­danych okolic zabiegu)