Liposukcja ultradźwiękowa oraz fale infrared

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA ORAZ FALE INFRARED

Lipo­sukc­ja ultra­dźwiękowa to nowoczes­ny i bez­in­wazyjny zabieg reduku­ją­cy zło­gi tłuszczu i cel­lulit zna­j­du­jące się w miejs­cach takich jak: brzuch, poślad­ki, uda, talia, bio­dra, ramiona.

Zabieg lipo­sukcji ultra­dźwiękowej przeprowadzany jest na spec­jal­isty­cznym urządze­niu. Urządze­nie wyko­rzys­tu­je fale ultra­dźwiękowe o niskiej częs­totli­woś­ci. Komór­ki tłuszc­zowe poprzez efekt kaw­itacji pod­dawane są kom­presji i dekom­presji. W fazie dekom­presji czyli rozsz­erza­nia w komórkach gen­erowana jest ogrom­na ilość energii. Wyt­warza­ją się pęcherzy­ki, które napier­a­ją na błony komórek tłuszc­zowych powodu­jąc ich uszkodze­nie i wydostanie się zgro­mad­zonego w nich tłuszczu. W następst­wie dochodzi do zmniejszenia komórek tłuszc­zowych, a co za tym idzie lik­widac­ja nad­miernej tkan­ki tłuszczowej.

Uwol­nione w ten sposób trójglicery­dy, tłuszcze i ich pochodne są trans­portowane przez układ lim­faty­czny i naczyniowy do wątro­by gdzie są trak­towane iden­ty­cznie jak tłuszcz pochodzą­cy z poży­wienia. W ten sposób może­my usuwać nad­mi­ar tkan­ki tłuszc­zowej z wybranych obszarów np. uda, poślad­ki, brzuch, talia, bio­dra, ręce, oko­lice kolan. Meto­da jest skutecz­na u osób z otyłoś­cią miejs­cową, reduku­jąc tkankę tłuszc­zową w miejs­cach, z których trud­no się jej pozbyć klasy­czny­mi meto­da­mi, nie należy jej trak­tować jako formy leczenia nadwagi.

Urządze­nie posi­a­da również głow­icę na pod­cz­er­wień IR – ogrzanie par­tii przed jej nadźwiękowie­niem, sprzy­ja „upłyn­nie­niu tkan­ki tłuszc­zowej” i głęb­sze­mu wnika­niu fali ultra­dźwiękowej. Połącze­nie tych dwóch bodźców spraw­ia, że efek­ty kuracji są bard­zo widoczne a zabieg jest doskon­ałą alter­naty­wą dla inter­wencji chirurgicznych.

Dzi­ałanie:

 • Wyszczu­ple­nie i mod­e­lowanie sylwetki
 • Lik­widac­ja cellulitu
 • Zwięk­sze­nie absorpcji skład­ników aktywnych
 • Rozbi­janie komórek tłuszczowych
 • Uję­dr­ni­an­ie skóry
 • Pobudze­nie krążenia
 • Odży­wian­ie i uelasty­cznie­nie skóry
 • Sty­mu­lu­je przemi­anę materii


Zale­ty zabiegu lipo­sukcji ultradźwiękowej:

 • redukc­ja tkan­ki tłuszc­zowej z miejsc w których jest to bard­zo trudne
 • krót­ki, nie wyma­ga­ją­cy spec­jal­nego przy­go­towa­nia zabieg
 • całkowi­ta bez­in­wazyjność i bezbolesność – świet­na alter­naty­wa dla lipo­sukcji chirurgicznej.
 • nie powodu­je uszkodzeń innych tkanek, naczyń krwionośnych, włókien ner­wowych i skóry
 • nie wyma­ga rekon­wales­cencji jak po zabiegu chirurgicznym
 • nie powodu­je nawro­tu gro­madzenia tkan­ki tłuszc­zowej (brak efek­tu jo-jo)


Prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia zabiegu:

 • ciąża i okres karmienia piersią
 • choro­ba nowotworowa
 • cukrzy­ca
 • sła­ba krzepli­wość krwi, nosi­cielst­wo HIV
 • przepuk­li­na
 • choro­by wiru­sowe i bak­teryjne skóry, prz­er­wana ciągłość naskórka
 • gorącz­ka, wycieńcze­nie organizmu
 • osteo­poroza
 • niewydol­ność krążenia
 • obec­ność w okol­i­cy zabiegowej ciał obcych met­al­icznych i implantów
 • epilep­s­ja
 • stward­nie­nie rozsiane
 • rozrusznik, zastawka serca
 • choro­by wątro­by i nerek – tylko po kon­sul­tacji z lekarzem
 • gruźli­ca
 • zapale­nie żył
 • stany rop­ne około zębowe
 • w trak­cie dobiera­nia leków lub miesiącz­ka i migrena

KOSZT ZABIEGU

Lipo­sukc­ja ultra­dźwiękowa oraz fale infrared

 ● od 150 zł — 400 zł (w zależnoś­ci od częś­ci ciała)