Makijaz Pernamentny Brwi

MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI

POWDER & OMBRE BROWS 

Odpowied­ni ksz­tałt brwi potrafi dodać twarzy wiele uroku. Jed­nak ide­al­ny ksz­tałt układ brwi to rzad­kość. Częs­to brwi ros­ną niereg­u­larnie, a ich reg­u­lac­ja i far­bowanie hen­ną daje krótkotr­wały efekt. Pon­ad­to w łuku brwiowym zdarza­ją się prz­er­wy, na których włos­ki przes­ta­ją odras­tać. W takich przy­pad­kach mak­i­jaż per­ma­nent­ny Pow­der & Ombre Brows opar­ty na rysunku S‑Line pod­kreśli pię­kno twoich oczu i nada twarzy odpowied­ni charak­ter. Na początku brwi odmierza­my i obrysowu­je­my kred­ką wyz­nacza­jąc łuki brwiowe rysunkiem S‑Line. Potem do skóry wprowadza­my pig­ment nieor­gan­iczny za pomocą urządzenia do medy­cznej mikropig­men­tacji. Dzię­ki tej metodzie uzyskamy piękny efekt na dłu­gi czas. Mamy sze­roką gamę kolorysty­czną pig­men­tów, dopa­sowu­jąc je odpowied­nio do typu urody.

Prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia zabiegu: 

 • ciąża
 • okres lak­tacji
 • wszelkiego rodza­ju infekc­je (bak­teryjne, grzy­bicze oraz stany zapalne)
 • choro­by autoimmunologiczne
 • choro­by nowot­worowe — nie przy ich akty­wnej formie, ani nie w trak­cie leczenia chemioter­apią. Do zabiegu potrzeb­na jest zgo­da lekarza
 • akty­w­na opryszczka
 • nieusta­bi­li­zowana cukrzy­ca i zespół stopy cukrzycowej
 • zaawan­sowana choro­ba tar­czy­cy — przy Hashimo­to zmieniony jest metab­o­lizm tkankowy, kolory częs­to wychodzą brudne, metaliczne
 • sil­na lub świeża łuszczyca
 • dłu­gotr­wałe przyj­mowanie leków sterydowych
 • dłu­gotr­wałe przyj­mowanie leków rozrzedza­ją­cych krew
 • choro­by psy­chiczne, silne ner­wice i stany lękowe
 • zapale­nie wiru­sowe np. żół­tacz­ka, zapale­nia wątro­by, HIV lub AIDS
 • nietol­er­anc­ja, aler­gia na pig­ment lub znieczu­le­nia medyczne
 • anom­alie skórne w miejs­cach pig­men­towanych (znamiona, plamy)
 • ostry trądzik
 • skóra z ten­denc­ja­mi  do bliznow­ców lub keloidów
 • hemofil­ia
 • reuma­toidalne zapale­nie stawów
 • przewlekłe choro­by skóry np. łojo­tokowe lub atopowe zapale­nie skóry
 • stosowanie odży­wek do rzęs, brwi w miejs­cu zabiegu

KOSZT ZABIEGU

Mak­i­jaż per­ma­nent­ny brwi

● Pow­der & Ombre Brows 1000 zł