Mezoterapia bezigłowa

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Mezoter­apia bezigłowa jest to nowoczes­ny, niein­wazyjny sys­tem odmładza­nia skóry. To sposób dostar­cza­nia do głębo­kich warstw skóry sub­stancji akty­wnych, celem poprawy jej kondy­cji, odmłodzenia, redukcji zmarszczek, cel­luli­tu, rozstępów, wiotkoś­ci i przebarwień.

Stanowi alter­naty­wę dla klasy­cznej mezoter­apii igłowej.

Duża pop­u­larność tej metody wyni­ka z tego, że efek­ty są bard­zo szy­bko widoczne, Jest zabiegiem bezbolesnym, niein­wazyjnym i przy­jem­nym. Pozwala osiągnąć bard­zo dobre efek­ty poprawy stanu skóry bez koniecznoś­ci pod­dawa­nia się zabiegom inwazyjnym, bez niepożą­danych skutków ubocznych takich jak: ból, zacz­er­wie­nie­nie, obrzę­ki, siniaki.

 

Sposób dzi­ała­nia

Mezoter­apia bezigłowa wyko­rzys­tu­je w swoim dzi­ała­niu zjawisko elek­tro­po­racji i elek­tro­forezy. Elek­tro­po­rac­ja pole­ga ona na odd­zi­ały­wa­niu krót­kich impul­sów napię­cia elek­trycznego na komór­ki i tkan­ki, powodu­jąc zmi­any prowadzące do zwięk­szenia prze­puszczal­noś­ci skóry. Dociera ona do wnętrza skóry, co powodu­je, że ter­apia jest bard­zo efek­ty­w­na. Elek­tro­foreza to zjawisko fizy­czne, w którym pod­czas trans­portu prą­du stałego dochodzi do przenoszenia sub­stancji jonowych przez skórę. Oba te zjawiska zachodzą jed­nocześnie, dzię­ki temu pozwala to na znaczące zwięk­sze­nie iloś­ci i głębokoś­ci pen­e­tracji aplikowanych sub­stancji aktywnych.
Efek­ty po serii zabiegów

– wyraźnie widoczne rezul­taty liftin­gu­jące
– redukc­ja zmarszczek i bruzd
– uję­drnie­nie, naw­ilże­nie, regen­er­ac­ja skóry
– poprawa kolory­tu i struk­tu­ry skóry
– redukc­ja rozstępów
Pod­sta­wowym celem mezoter­apii bezigłowej jest odmładzanie, nor­mal­i­zowanie, rewital­i­zowanie, naw­ilżanie, toni­zowanie, roz­jaś­ni­an­ie plam, spły­canie zmarszczek, lift­ing oraz redukc­ja cel­luli­tu, tkan­ki tłuszc­zowej, rozstępów, uję­drnie­nie bius­tu. Chcąc osiągnąć oczeki­wany efekt sto­su­je­my odpowied­ni preparat z sub­stanc­ja­mi akty­wny­mi, dos­tosowany do potrzeb skóry pacjenta.
KOSZT ZABIEGU

Mezoter­apia bezigłowa 
● Twarz 150 zł 

● Twarz, szy­ja, dekolt 200 zł (w cenie każdego zabiegu mas­ka i ampułka)