Mezoterapia igłowa

MEZOTERAPIA IGŁOWA

Mezoter­apia jest jed­ną z najpop­u­larniejszych i częś­ciej stosowanych metod w der­ma­tologii este­ty­cznej. Pole­ga na stosowa­niu śród­skórnych lub pod­skórnych wstrzyknięć preparatów zaw­ier­a­ją­cych spec­jal­nie dobrane skład­ni­ki, zapew­ni­a­jące dzi­ałanie lecznicze i kos­me­ty­czne w miejs­cu poda­nia. Kom­pozy­c­ja skład­ników leczniczych, rewital­izu­ją­cych i regeneru­ją­cych, wybranych do zwal­cza­nia określonego prob­le­mu der­ma­to­log­icznego lub prob­le­mu kos­me­ty­cznego przy­go­towywana jest przez lekarza tuż przed iniekcją. Dobór kom­po­nen­tów, ich stężeń i wza­jem­nych pro­por­cji opar­ty jest na wielo­let­nim doświad­cze­niu lekarzy wykonu­ją­cych tego typu zabie­gi. Dzię­ki bezpośred­niemu dostar­cza­niu sub­stancji leczniczych i odży­w­czych za pomocą iniekcji w odpowied­nie miejs­ca, takie jak twarz, szy­ja, dekolt, skóra owło­siona głowy, poślad­ki, brzuch, czy uda, jest ona doskon­ałym sposobem na zapo­b­ie­ganie starze­niu się skóry, wypada­niu włosów i pow­stawanie cel­luli­tu. Zabie­gi może wykony­wać jedynie lekarz za pomocą odpowied­nio dobranej wielkoś­ci igły i strzykaw­ki lub pis­to­le­tu do mezoter­apii. Nakłu­cia wykonu­je się w odstę­pach 0,5–1,5 cm. Dolegli­woś­ci bólowe związane z powierz­chowny­mi iniekc­ja­mi w trak­cie i po zabiegu są min­i­malne, a dla ich zmin­i­mal­i­zowa­nia możli­we jest zas­tosowanie przed zabiegiem kre­mu zaw­ier­a­jącego środek znieczu­la­ją­cy miejscowo.

Wskaza­nia:

 • Zabie­gi pole­cane są w każdym wieku, zarówno dla kobi­et, jak i mężczyzn
 • Wypadanie włosów oraz inne odmi­any łysienia
 • Cel­lulit
 • Blizny prze­rosłe i keloidy
 • Rozstępy
 • Objawy foto­starzenia się skóry: utra­ta elasty­cznoś­ci, zaburzenia pig­men­tacji, zmarszczki


Przykład­owe kok­ta­jle stosowane w mezoter­apii różnych prob­lemów skóry:
 

  • Odmładzanie skóry: α‑lipoksykwasy, lidokaina, dwumety­loaminoetanol, kok­ta­jle mul­ti­wit­a­minowe, tre­tynoina, kwas hialuronowy, NCTF (preparat syn­te­ty­czny, będą­cy mieszan­iną wit­a­min, aminok­wasów, min­er­ałów, koen­zymów, kwasów nuk­leinowych oraz polideoksyry­bonuk­leo­ty­dów) — śród­skórne wprowadze­nie sub­stancji akty­wnych gwaran­tu­je szy­bkie i widoczne efek­ty korekcji zmarszczek, poprawy kondy­cji włosów i gład­koś­ci skóry ciała.

 

  • Mezo­lift — to jeden z zabiegów mezoter­apii, pole­ga­ją­cy na wielokrot­nych, śród­skórnych iniekc­jach preparatu z dużą zawartoś­cią niesta­bi­li­zowanego kwa­su hialuronowego, niezwyk­le skuteczny, o dzi­ała­niu sil­nie naw­ilża­ją­cym, liftin­gu­ją­cym i wygładza­ją­cym drob­ne zmarszcz­ki, stosowany w obrę­bie twarzy, szyi, dekoltu oraz grz­bi­etów rąk. Przy­wraca skórze blask i jędrność oraz pow­strzy­mu­je objawy starzenia. Szczegól­nie zale­cany dla osób ze skórą odwod­nioną, zmęc­zoną, narażoną na nieko­rzystne dzi­ałanie czyn­ników środowiskowych, z oznaka­mi starzenia się w celu uzyska­nia spek­taku­larnej poprawy kondy­cji i rewital­iza­cji skóry twarzy.

 

  • Wypadanie włosów: minoksy­dyl, finesteryd, lido­caina, kok­ta­jle mul­ti­wit­a­minowe, bio­ty­na, krzemion­ka organ­icz­na, polideoksyry­bonuk­leo­ty­dy, NCTF — powodu­ją regen­er­ację struk­tu­ry włosa oraz zahamowanie pro­ce­su wypada­nia włosów.

 

  • Cel­lulit: pen­toxy­fil­i­na; hialuronidaza, kola­ge­naza; L‑karnityna, aminofil­i­na, kofeina, kumary­na, wyciąg z kar­c­zocha, wyciąg z miłorzębu japońskiego, wyciąg z nos­trzy­ka żółtego i rutyny, krzemion­ka, pirogron­ian sodowy, tira­tri­col — skład­ni­ki te popraw­ia­ją mikrokrąże­nie w tkance pod­skórnej oraz zwięk­sza­ją metab­o­lizm komórek tłuszc­zowych, co prowadzi do ogól­nego uję­drnienia skóry i usunię­cia efek­tu skór­ki pomarańczowej.

 

 • Lecze­nie blizn i rozstępów: wyciąg z wąkroty azjaty­ck­iej (Cen­tel­la asi­at­i­ca), krzemion­ka organ­icz­na, pirogron­ian sodowy, wit­a­miny A, E i C).


Postępowanie po zabiegu:

 • W okoli­cach pod­danych zabiegowi może wys­tąpić rumień i obrzęk, ustępu­jące po kilku dni­ach. Śla­dy po wkłu­ci­ach igły mogą być widoczne przez kil­ka dni od zabiegu.
 • Skóra może być pod­dawana codzi­en­nym zabiegom higien­icznym i pielęgnacyjnym


Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu:

 • Ciąża i karmie­nie piersią 
 • Wywiad aler­giczny 
 • Zaburzenia krzep­nię­cia, stosowanie leków przeciwkrzepliwych 
 • Choro­by infek­cyjne skóry skóry (wiru­sowe, bak­teryjne i grzybicze) 
 • Choro­by nowot­worowe, choro­by meta­bol­iczne, np. cukrzyca

KOSZT ZABIEGU

Mezoter­apia igłowa

● Twarz 500 zł 
● Twarz i szy­ja 600 zł 
● Dekolt 600 zł 
● Twarz, szy­ja i dekolt 700 zł 
● Skóra głowy (łysie­nie) 300 zł 
● Poślad­ki, uda (cel­lulit) 500 zł 
● Mezoter­apia mikroigłowa twarz, szy­ja, dekolt 300 zł 
Ceny zabiegów mezoter­apii mogą ulec zmi­an­ie w zależnoś­ci od iloś­ci podanych ampułek preparatu.