mikropigmentacja ust metodą 3D

Nano Lips 3D

Mikropig­men­tac­ja ust metodą 3D

Mak­i­jaż per­ma­nent­ny — Two­je usta mogą wyglą­dać pięknie przez całą dobę bez koniecznoś­ci popraw­ia­nia go po jedze­niu, czy po pocałunku. Zapom­nij o kon­turów­ce, czy kolorowych pomad­kach. Dobierze­my dla Ciebie kolor pig­men­tu, w którym będziesz wyglą­dać najlepiej. Odświeżysz go jed­nym pociąg­nię­ciem błyszczy­ka nie przeglą­da­jąc się w lus­trze. Korzys­ta­jąc z ofer­ty w naszym Salonie NATALI z mak­i­jażu per­ma­nent­nego możesz pod­kreślić kon­tur swoich ust wyrównu­jąc niedoskon­ałoś­ci w nat­u­ral­nym ksz­tał­cie. Dys­ponu­je­my bogatą paletą barw umożli­wia­jąc wyko­nanie mak­i­jażu naj­mod­niejszy­mi kolora­mi. Pracu­je­my na bar­wnikach nieor­gan­icznych. Mak­i­jaż wykonu­je­my w naszym Salonie trze­ma meto­da­mi: kon­tu­ru z roz­mazem, pomad­ki lub metodą ombre 3D.

Prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia zabiegu: 

 • ciąża
 • okres lak­tacji
 • wszelkiego rodza­ju infekc­je (bak­teryjne, grzy­bicze oraz stany zapalne)
 • choro­by autoimmunologiczne
 • choro­by nowot­worowe — nie przy ich akty­wnej formie, ani nie w trak­cie leczenia chemioter­apią. Do zabiegu potrzeb­na jest zgo­da lekarza
 • akty­w­na opryszczka
 • nieusta­bi­li­zowana cukrzy­ca i zespół stopy cukrzycowej
 • zaawan­sowana choro­ba tar­czy­cy — przy Hashimo­to zmieniony jest metab­o­lizm tkankowy, kolory częs­to wychodzą brudne, metaliczne
 • sil­na lub świeża łuszczyca
 • dłu­gotr­wałe przyj­mowanie leków sterydowych
 • dłu­gotr­wałe przyj­mowanie leków rozrzedza­ją­cych krew
 • choro­by psy­chiczne, silne ner­wice i stany lękowe
 • zapale­nie wiru­sowe np. żół­tacz­ka, zapale­nia wątro­by, HIV lub AIDS
 • nietol­er­anc­ja, aler­gia na pig­ment lub znieczu­le­nia medyczne
 • anom­alie skórne w miejs­cach pig­men­towanych (znamiona, plamy)
 • ostry trądzik
 • skóra z ten­denc­ja­mi  do bliznow­ców lub keloidów
 • hemofil­ia
 • reuma­toidalne zapale­nie stawów
 • przewlekłe choro­by skóry np. łojo­tokowe lub atopowe zapale­nie skóry

KOSZT ZABIEGU

Mak­i­jaż per­ma­nent­ny ust

● kon­tur wraz z cieniowaniem 800 zł

● pig­men­tac­ja typu pomad­ka 1000 zł

● pig­men­tac­ja typu Nano Lips 3D — Ombre 1100 zł