pigmentacja brodawek piersiowych

MAKIJAŻ PERMANENTNY MEDYCZNY

PIGMENTACJA BRODAWEK PIERSIOWYCH WRAZOTOCZKĄ

Los bywa przewrot­ny i częs­to doty­ka w szczegól­ny sposób. Chemioter­apia bard­zo wyniszcza orga­nizm ludz­ki jak i jego psy­chikę. W takich przy­pad­kach mak­i­jaż per­ma­nent­ny jest bard­zo pomoc­ny nie tylko w odbu­dowa­niu urody, ale również w poczu­ciu włas­nej wartoś­ci. Pig­men­tac­ja medy­cz­na metodą 3D ułatwia powrót do nor­mal­nego życia po skom­p­likowanych oper­ac­jach i zab­ie­gach chirur­gicznych pow­ięk­sza­nia jak i pom­niejsza­nia pier­si. Pozwala na rekon­strukcję bro­daw­ki pier­siowej, pow­ięk­szyć lub pom­niejszyć jej ksz­tałt, wyrów­nać kolor i nadać opty­cznie uwy­puk­le­nie poszczegól­nych ele­men­tów jak np. brak gruc­zołów, czy wręcz bro­daw­ki. Meto­da 3D to nowość na rynku pol­skim, pozwala na stworze­nie aure­oli i bro­daw­ki cieniowaniem tak, aby przy­pom­i­nała nat­u­ral­ną. Może w ten sposób również ukryć blizny po zab­ie­gach i urazach dzię­ki bar­wnikom kamu­flu­ją­cym. Metodą 3D może­my odt­worzyć braku­jącą bro­dawkę wraz z otoczką na pier­si odt­wor­zonej po mastektomii.

Przed zabiegiem…

Prze­ci­wwskaza­nia

 

 • ciąża
 • okres lak­tacji
 • wszelkiego rodza­ju infekc­je (bak­teryjne, grzy­bicze oraz stany zapalne)
 • choro­by autoimmunologiczne
 • choro­by nowot­worowe — nie przy ich akty­wnej formie, ani nie w trak­cie leczenia chemioter­apią. Do zabiegu potrzeb­na jest zgo­da lekarza
 • akty­w­na opryszczka
 • nieusta­bi­li­zowana cukrzy­ca i zespół stopy cukrzycowej
 • zaawan­sowana choro­ba tar­czy­cy — przy Hashimo­to zmieniony jest metab­o­lizm tkankowy, kolory częs­to wychodzą brudne, metaliczne
 • sil­na lub świeża łuszczyca
 • dłu­gotr­wałe przyj­mowanie leków sterydowych
 • dłu­gotr­wałe przyj­mowanie leków rozrzedza­ją­cych krew
 • choro­by psy­chiczne, silne ner­wice i stany lękowe
 • zapale­nie wiru­sowe np. żół­tacz­ka, zapale­nia wątro­by, HIV lub AIDS
 • nietol­er­anc­ja, aler­gia na pig­ment lub znieczu­le­nia medyczne
 • anom­alie skórne w miejs­cach pig­men­towanych (znamiona, plamy)
 • ostry trądzik
 • skóra z ten­denc­ja­mi  do bliznow­ców lub keloidów
 • hemofil­ia
 • reuma­toidalne zapale­nie stawów
 • przewlekłe choro­by skóry np. łojo­tokowe lub atopowe zapale­nie skóry
 • musi minąć 6 m‑cy od ostat­niej oper­acji chirur­gicznej, aby móc pigmentować
 • leki immuno­supresyjne + pig­men­tac­ja = martwica
 • pytamy o rezo­nans — kobi­ety po raku robią go raz w roku — 2 m‑ce przed nie może­my pig­men­tować, nato­mi­ast po rezo­nan­sie może­my odrazu
 • po radioter­apii pig­ment bard­zo ciężko się przyjmuje

 

KOSZT ZABIEGU

Pig­men­tac­ja bro­daw­ki pier­siowej wraz z otoczką

● jed­na bro­dawka wraz z otoczką 900 zł