Radiofale z laserem biostymulującym

RADIOFALELASEREM BIOSTYMULUJĄCYM

Fale radiowe sty­mu­lu­ją tkan­ki powierz­chowne i głę­biej położone, popraw­ia­ją ich dotle­nie­nie, odży­wie­nie oraz mikro­cyrku­lację. Zbieg pole­ga na prze­grze­wa­niu włókien kolagenowych, co wywołu­je ich skur­cze­nie i nap­inanie, dzię­ki czemu następu­je pro­ces regen­er­acji. Pon­ad­to fale radiowe sty­mu­lu­ją fibrob­lasty do odbu­dowy i wyt­warza­nia kola­genu oraz elastyny dając efekt zmniejszenia widocznoś­ci zmarszczek. Zwięk­sza się gęs­tość, elasty­czność i napię­cie skóry, popraw­ia owal twarzy i koloryt cery. W wielu przy­pad­kach już po wyko­na­niu pier­wszego zabiegu, może­my zauważyć różnicę w wyglądzie skóry. Efekt dogłęb­nej poprawy może pojaw­ić się po serii zabiegów.

Łączne stosowanie RF i lasera biosty­mu­la­cyjnego w zab­ie­gach kosmetycznych.

Promieniowanie laserowe przy­czy­nia się do zwięk­szenia syn­tezy różnych białek, w tym między inny­mi kola­genu. Dzi­ałanie biosty­mu­la­cyjne, nisko ener­gety­cznego promieniowa­nia laserowego powodu­ję poprawę ukr­wienia i odży­wia­nia tkanek, pobudze­nie regen­er­acji komórek i naczyń krwionośnych. Zwięk­sza się także odpływ nad­mi­aru lim­fy, co jest korzystne w zab­ie­gach pielę­gna­cyjnych. Wykazu­je także dzi­ałanie prze­ciw zapalne oraz prze­ciw bólowe, po przez sty­mu­lację wydziela­nia beta endorfin, czyli tzw. hor­monów szczęścia.

Wskaza­nia i przeciwwskazania:

Wskaza­nia:

 • Lift­ing twarzy
 • Lift­ing okolic oczu
 • Lift­ing szyi
 • Poprawa kondy­cji zwiotcza­łej skóry
 • Usuwanie widocznych zmarszczek na czole
 • Poprawa napię­cia skóry brzucha
 • Poprawa kon­turów poślad­ków i ud
 • Pielę­gnac­ja dłoni


Przeciwwskazania:

 • Rozrusznik ser­ca
 • Nowot­wory i stany po lecze­niu jonizu­ją­cym (do 5 lat po zakońc­zonym leczeniu)
 • Ostre stany zapalne
 • Zaburzenia czu­cia
 • Zaburzenia ukr­wienia obwodowego
 • Gruźli­ca
 • Ciąża
 • Karmie­nie piersią
 • Skłon­ność do krwaw­ień z prze­wodu pokarmowego
 • Zać­ma
 • Met­alowe implan­ty w okol­i­cy zabiegowej
 • Zale­cana ostrożność przy­pad­ku zaburzeń hor­mon­al­nych (cukrzy­ca, nad­czyn­ność tarczycy)


Zale­ty zabiegu:

 • zabieg nie chirurgiczny
 • Nie wyma­ga zastrzyków
 • nie powodu­je krwawienia,
 • jest bezbolesny,
 • nie prowadzi do pow­stanie ran,
 • nie powodu­je blizn,
 • skra­ca czas leczenia,
 • nie wyma­ga izo­lacji po zabiegu,
 • daje szy­bkie efekty,
 • efekt jest długotrwały

KOSZT ZABIEGU

Radio­fale z laserem biostymulującym

 • ● od 150 zł — 400 zł (w zależnoś­ci od częś­ci ciała)